Panel uživatele

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) - ke stažení

 

INTERNETOVÉHO OBCHODU A VÝDEJNY

 

Jana Valúchová – MARINE SPORT

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží spotřebiteli v internetovém obchodě provozovaném: Jana Valúchová - Marine Sport , Urbánkova 3363/53 , 143 00 Praha 4 , IČ:49228978 , DIČ: 6551110511, zapsanou v RŽP , Praha 12 , ev.č.:310012-53404, na internetové adrese:www.marinesport.cz(dále nazván jen jako: internetový obchod).

 

Prodávající: Jana Valúchová - Marine Sport, Urbánkova 3363/53, 143 00 Praha 4, IČ:49228978, DIČ: 6551110511.

 

I.            Vymezení pojmů

 

Zbožím se rozumí, seznam na stránkách prodávajícího www.marinesport.cz, v rámci rozhraní internetového obchodu prodávajícího, včetně jeho specifikace, ceny, měny, množství, váhy a délky , kdy uváděná cena je včetně příslušné sazby DPH, bez nákladů na balné a dopravné. Prodávající není v rámci prezentace zboží v internetovém obchodě  www.marinesport.cz vázán uzavřením kupní smlouvy, prezentace není nabídkou k uzavření kupní smlouvy dle § 1732 NOZ.

 

II.            Účet kupujícího

 

Kupující je oprávněn provést na webových stránkách prodávajícího www.marinesport.cz v rámci uživatelského rozhraní v návaznosti na provedenou registraci pod svým zvoleným uživatelským jménem a heslem, dále tedy prostřednictvím svého účtu objednat u prodávajícího zboží případně další doplňkové služby.

 

Kupujícímu je umožněno provést objednávku zboží v internetovém obchodě prodávajícího v rámci internetového rozhraní a účtu, který kupující v internetovém obchodě prodávajícího z účtu, který si kupující zaregistroval v internetovém obchodě prodávajícího na adrese: www.marinesport.cz

 

Kupující v rámci registrace a zřízení osobního účtu, při objednávce, je povinen uvést pravdivé, správné a úplné údaje. Registrační údaje uvedené v osobním účtu je kupující povinen pravidelně aktualizovat nastane-li změna oproti doposud platným údajům.

 

Prodávající upozorňuje kupujícího na nutnost vlastního zabezpečení přístupových údajů ke svému účtu v internetovém obchodě prodávajícího, prodávající neodpovídá za zneužití přístupových údajů kupujícího.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, účet bude déle jak 24měsíců neaktivní, dojde k zneužití účtu, objednávka kupujícího nebude doručena, nebude převzata.

 

III.            Objednávka

 

Pro objednání zboží si kupující vybere zboží ze seznamu zboží v rámci internetového obchodu prodávajícího, zvolí variantu, barvu, velikost množství zboží, dle možností výběru, množství zboží, které chce koupit, kliknutím na příslušné tlačítko „ do košíku“ , následně prostřednictvím tlačítka , buď“ pokračovat v nákupu“ , nebo „ objednat „ , zvolí další postup , následně v rámci „souhrn objednávky „ je možno zkontrolovat objednávku co do zboží , specifikace a varianty , provést změnu , zboží přidat či odebrat , následně v rámci svého účtu  vyplnit své registrační údaje , zvolit formu úhrady a dodání z nabízených možností internetového obchodu, dokončit objednávku svým registrovaným účtem , objednávka bude učiněna  za předpokladu souhlasu s obchodními  podmínkami , za podmínek vybraného způsobu úhrady kupní ceny zboží , dopravy zboží , provedení všech kroků objednávkového formuláře internetového obchodu.

 

Prodávající upozorňuje, že kupujícímu nebude umožněno dokončit objednávku, bez souhlasu s obchodními podmínkami internetového obchodu, obchodní podmínky internetového obchodu jsou veřejně přístupné na stránkách internetového obchodu, případně ke stažení na adrese: www.marinesport.cz – smluvní ujednání.

 

Prodávající upozorňuje kupujícího, že informační email zaslaný na elektronickou adresu registrovaného kupujícího není potvrzením o přijetí objednávky , prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout, odmítne –li prodávající ve lhůtě 48hod objednávku kupujícího není objednávkou kupujícího vázán, v případě odmítnutí objednávky kupujícího je prodávající povinen vrátit kupujícímu veškerá doposud obdržená plnění, v opačném případě se má za to, že prodávající objednávku kupujícího přijal.
Prodávající  má právo  požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, vhodným způsobem  v rámci údajů uvedených kupujícím při registraci.

IV.            Uzavření kupní smlouvy

 

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem přijetí objednávky prodávajícím vůči kupujícímu za předpokladu, že není prodávajícím odmítnuta.

 

Prodávající si vyhrazuje odmítnout objednávku, uzavřít kupní smlouvu, jestliže kupující v minulosti porušil své povinnosti vůči prodávajícímu, objednávka je vzhledem k obsahu a množství dle posouzení prodávajícího v množství nikoli obvyklého, bez sdělení důvodu.

 

Prodávající je oprávněn v rámci ověření objednávky, k použití všech dostupných komunikačních prostředků, které kupující uvedl v rámci své registrace.

 

V.            Zánik objednávky

 

Objednávka kupujícího zaniká:

 

-          odmítnutím objednávky prodávajícím

 

-          nulovou (0) skladovou zásobou prodávajícího předmětného zboží, zaniká toliko do nedostupného předmětu zboží, ostatní objednávka zůstává v platnosti. Prodávající o takové skutečnosti vyrozumí kupujícího prostřednictvím komunikačních kanálů kupujícího uvedených v rámci registrace.

 

VI.            Platební podmínky

 

Úhrada kupní ceny /způsob úhrady

 

-          hotovostní platbou:

 

  • v případě osobního odběru ve výdejním místě na adrese: Veslařský ostrov 14700, Praha 4 – Podolí, oproti řádnému účetnímu dokladu v režimu EET.

 

-          -bankovní bezhotovostní platbou:

 

  • na účet prodávajícího č.ú.: 670100-2207441208/6210, Mbank a.s., dle potvrzují elektronické komunikace s vyznačením čísla objednávky, souhrnu objednávky, součtu objednávky včetně příslušné sazby DPH, způsobu bezhotovostní úhrady, sdělení čísla účtu pro úhradu platby bankovním převodem, variabilního symbolu, faktura je součástí dodávky zboží.

 

-          platbou na dobírku:

 

  • smluvní přepravní společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., kupní cena bude kupujícím uhrazena prostřednictvím přepravní společnosti.
  • prodávající je oprávněn bez dalšího zvolit dle svého uvážení vzhledem k povaze zboží jinou vhodnou formu přepravy.

 

-          prostřednictvím platebního terminálu:

 

  • na výdejním místě s adresou Veslařský ostrov 59, 14700, Praha 4 - Podolí

 

V rámci uzavření kupní ceny, vzniká kupujícímu povinnost úhrady kupní ceny, nákladů na dopravu , balné , manipulační poplatek , v dohodnuté výši .

 

Veškeré platby probíhají v režimu EET.

 

Dobírka

 

Při platbě dobírkou při dodání zboží bude kupní cena kupujícím uhrazena v hotovosti při převzetí zboží, a to k rukám smluvního přepravce pověřeného prodávajícím dodáním zboží. Přepravce pověřený prodávajícím dodáním zboží může umožnit úhradu kupní ceny dle předchozí věty také prostřednictvím platební karty. Úhrada kupní ceny kupujícím je podmínkou předání zboží kupujícímu. Dobírkou není možné v hotovosti hradit kupní cenu přesahující limit pro hotovostní platby stanovený platnými a účinnými právními předpisy ke dni dodání zboží.

 

Smluvní přepravce:

 

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. průmyslová 5619/1, 58601, Jihlava

 

Balné/poštovné/doručovné:

 

K ceně zboží je nad rámec ceny zboží účtován jednorázový poplatek v rámci balného/poštovného/doručení v finanční výši: 150 Kč/ks na dobírku za doručenou zásilku zboží.

 

K ceně zboží je nad rámec ceny zboží účtován jednorázový poplatek v rámci balného/poštovného/doručení v finanční výši: 100 Kč/ks za doručenou zásilku zboží za předpokladu předchozí úhrady dodávky zboží bezhotovostním způsobem na účet prodávajícího.

 

Shora uvedené balné/poštovné/doručení platí pro území ČR.

 

V případě prodeje zboží mimo území ČR, bude v návaznosti na přijetí objednávky dodavatelem stanovená cena balné/poštovné/doručení v návaznosti na objem, váhu, vzdálenost, podmínky a druh a způsob doručení.

 

V případě nadrozměrné zásilky, neplatí shora uvedené ustanovení o balném / poštovném / doručení, bude řešeno individuálně v návaznosti na objem/váhu/velikost a vzdálenost, druh a způsob doručení.

 

Platba platební kartou

 

Prodávající akceptuje platby platebními kartami MasterCard nebo VISA prostřednictvím internetového platebního portálu. Kupující uhradí kupní cenu prostřednictvím platební karty k okamžiku, kdy dojde k odepsání částky odpovídající výši kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

 

K odepsání částky odpovídající kupní ceně z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího dojde k okamžiku před předáním zboží prodávajícím kupujícímu na shora uvedené adrese výdejny internetového obchodu, při osobním odběru zboží na drese výdejny je možno zboží kupujícím uhradit prodávajíc, kupní cenu bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu ve prospěch a na účet prodávajícího.

 

Místo platebního terminálu výdejny:

 

Veslařský ostrov 59, 14700, Praha 4 – Podolí (Jana Valúchová – Marine Sport)

VII.            Dodací podmínky

 

Dodání zboží /Dodání zboží po částech.

 

Zboží je prodávajícím kupujícímu dodáno v návaznosti na zvolený způsob dodání/vyzvednutí, způsob úhrady.

 

Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží v několika dodávkách, o takové skutečnosti bude vhodným způsobem kupujícího informovat, zvýšené náklady na dopravu není prodávající kupujícímu oprávněn účtovat ponese je sám.

 

Převzetí a předání zboží

 

Prodávající je povinen předmětnou dodávku předat/zaslat a kupující je povinen řádně převzít.

 

Kupující provede v rámci dodávky –převzetí zboží, kontrolu zboží.

 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem/prodávajícím stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, bezvadnost zboží), a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky/zboží.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen bez zbytečného odkladu reklamovat při předání/převzetí při doručování smluvním přepravcem o reklamaci se smluvním přepravcem sepsat písemný škodní protokol a ten následně uplatnit u prodávajícího. Na pozdější reklamace za předpokladu nesplnění shora uvedených podmínek není možno bráti zřetel.

 

Odmítnutí převzetí / Nepřevzetí zboží

 

V případě, že kupující zakoupené zboží nepřevezme, smluvní přepravce vrátí prodávajícímu zásilku jako nedoručenou, je-li zboží dodáváno na adresu uvedenou v objednávce, je přepravce oprávněn vrátit zakoupené zboží prodávajícímu a prodávajícímu vzniká okamžikem, kdy se od přepravce dozví o takovémto vrácení zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy, prodávající není vázán objednávkou kupujícího, prodávající nemá povinnost administrativního úkonu písemného odstoupení od kupní smlouvy.

 

V případě, že kupující objednané zboží nepřevezme dle zvoleného způsobu odběru na výdejním místě, tj. osobní odběr na výdejním místě shora uvedeném místě internetového obchodu ve lhůtě 48 hodin od vyrozumění prodávajícím kupujícího prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených kupujícím v rámci registrace, o dostupnosti zboží a připravenosti osobního odběru na výdejním místě, má prodávající právo bez dalšího odstoupit od kupní smlouvy, předmětnou objednávku/zboží převézt k volnému prodeji.

 

V případě, že kupující uhradil kupní cenu za zboží, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

Výhrada vlastnického práva

 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.

VIII.            Odstoupení od smlouvy

 

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu, zboží nepoužité, nepoškozené a v původním obalu je povinen zaslat/doručit zpět prodávajícímu. Kupní cena bude prodávajícím kupujícímu vrácena ve lhůtě 14 dnů.

 

Odpovědnost prodávajícího

 

Prodávající:

 

-          odpovídá kupujícímu za vlastnosti zboží uvedené v rámci prezentace zboží

 

-          odpovídá dle specifikace v rámci prezentace k účelu použití

 

-          je vyznačené jakosti dle prezentace, odpovídá jakosti a stavu popsaného v rámci prezentace

 

-          odpovídá za množství , hmotnost , míru , dle prezentace

 

-          je v souladu s právními předpisy ČR

 

-          prodávající upozorňuje že, fotografie v rámci prezentace jednotlivého druhu zboží jsou čistě ilustrační, faktický stav prodávaného zboží je uveden v popisu vlastnosti zboží.

 

Reklamace

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo na reklamaci, jež se vyskytne u zboží v lhůtě 24 měsíců ode dne doručení zboží kupujícímu.

 

V případě, že je na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, resp. pokud je na zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti, poskytuje prodávající ke zboží záruku, že zboží bude po takovouto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 

Rozsah odpovědnosti prodávajícího

 

Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady zboží a kupující není oprávněn uplatnit právo z vadného plnění ani právo ze záruky za jakost, za podmínek:

 

-          zboží prodávaného a dodaného za cenu poníženou oproti běžné ceně z důvodu vady, v souvislosti s vadou zboží cenou sníženou

 

-          zboží, které nebylo obvyklým způsobem užíváno

 

-          při prodeji již použitého zboží (bazar) na míru opotřebení

 

-          prodávající neodpovídá za vadu zboží jež vznikne , neodbornou montáží –používáním, používáním v rozporu s návodem a účelem používání zboží , neúměrným opotřebením zboží , užíváním v rozporu s účelem využití.

 

IX.            Reklamace při nákupu na IČ/DIČ

 

Pokud kupující jako podnikatel při nákupu uvádí své identifikační číslo, prodávající ho oprávněně důvodně pokládá za „podnikatele jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti“. Tím kupující přichází o ochranu, kterou by mu jako spotřebiteli poskytl zákon, na výrobek zakoupený kupujícím/podnikatelem od podnikatele neplatí klasická 24měsíční záruka, prodávající neposkytuje kupujícímu záruku 24 měsíců, prodejce odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí.

 

Uplatnění reklamace

 

Reklamace musí být uplatněna bez zbytečného odkladu po jeho převzetí nebo zjištění vady ,  v době záruky , expirace , době použití ,poté co byla vada zjištěna, viz shora.U spotřebního zboží musí být vada reklamována ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí v souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 občanského zákoníku nebo ve lhůtě odpovídající době, po kterou lze zboží použít, uvedené na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě, je-li tato delší než doba dvaceti čtyř měsíců dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku,ustanovení neplatí pro kupujícího jako podnikatele. (viz shora)

 

Reklamace/Uplatnění reklamace/lhůta

 

Kupující má právo na uplatnění reklamace.Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně u prodávajícího.Kupující je povinen v rámci uplatnění reklamace prokázat , že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, zejména účetní doklad prokazující nákup, úhradu a dodání zboží od prodávajícího, prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci zboží u něhož nebude věrohodně prokázáno, že bylo prodáno prodávajícím kupujícmu.

 

Reklamované zboží musí být předáno, kupujícím prodávajícímu či jeho pověřené osobě:

 

-hygienicky nezávadné, čisté, s účetním dokladem (viz shora)

 

Prodávající je povinen vystavit kupujícímu písemné potvrzení o přijetí reklamace.

 

Reklamace, odstranění, výměna, oprava, odmítnutí, je povinen prodávající vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě, že nebude prodávajícím reklamace vyřízena ve shora uvedené lhůtě, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

 

Řešení spotřebitelských sporů

 

Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

Zpracování osobních údajů

 

Kupující výslovně prohlašuje , že je prodávající oprávněn k zpracování osobních údajů dle ustanovení zákona č.: 101/2000 Sb , o ochraně osobních údajů , ve znění pozdějších předpisů , zpracováním se rozumí zejména , ukládání , shromažďování , používání , uchování osobních a citlivých údajů poskytnutých kupujícím prodávajícímu, k čemuž dává svůj výslovný souhlas.

 

X.            Závěrečná ustanovení

 

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platným českým právem, místní příslušnost soudu je dána místem podnikání prodávajícího.

 

Bude-li rozhodnuto, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.

 

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranného zásahu do obsahu všeobecných obchodních podmínek.

 

Prodávající není povinen o změně obchodních podmínek informovat kupujícího, platí, že konkrétní případ je posuzován dle aktuálního času a platnosti obsahu všeobecných obchodních podmínek.

 

Prodávající tímto sděluje kontaktní informace pro veškerou komunikaci:

 

Telefon: 776615554 (prodej, reklamace, informace)

 

Email: info@marinesport.cz, marine.sport@seznam.cz

 

Listovní korespondence: Veslařský ostrov 59, 147 00, Praha 4-Podolí

 

Reklamační řízení/reklamační místo:

 

Veslařský ostrov 59, 147 00, Praha 4-Podolí (Jana Valúchová – Marine Sport) – žádáme o řádné vyplnění a dokladování reklamačního protokolu, který je ke stažení na webovém portálu www.marinesport.cz v sekci smluvní ujednání.

 


Znění platné shora uvedených všeobecných obchodních podmínek, internetového obchodu www.marinesport.cza výdejny na adrese Veslařský ostrov 59, 14700, Praha 4 – Podolí od 20.5.2018

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení