Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firma Jana Valúchová - MARINE SPORT

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností Jana Valúchová - Marine Sport

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba Jana Valúchová - Marine Sport, se sídlem Urbánkova 3363/53, 143 00 Praha 4, IČ: 49228978, vedená ŽO Praha 12, ev.č.: 310012-53404 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014

Vymezení pojmů

Prodávající je fyzická osoba Jana Valúchová – MARINE SPORT, se sídlem Urbánkova 3363/53, 14300, Praha 4, IČ: 49228978, firma je vedená ŽO Praha 12, ev.č.: 310012-53404. Jana Valúchová – MARINE SPORT je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží či služeb prodávajícím na webové stránky.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky je kupujícímu-spotřebiteli odesláno automaticky po odeslání objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu; na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před samotným odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání.

Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.marinesport.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Otevírací doba prodejny je upřesněna na webových stránkách.

Cena zboží

V internetovém obchodě na stránkách www.marinesport.cz jsou ceny uvedené včetně DPH. Jsme plátci DPH.

Objednávání

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem termín dodání.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu na www.marinesport.cz
elektronickou poštou na adrese info@marinesport.cz
telefonicky: +420 776 615 554
Přijaté objednávky jsou závazné.

Osobní odběr zboží: Vyčkejte na potvrzení objednávky a zprávu, kde Vás budeme informovat, zda je zboží skladem, či nikoliv. Ušetříte si tak zbytečnou cestu do prodejny v případě, kdy zboží nebude k dispozici.
Zboží pro Vás bude rezervováno po dobu 5 kalendářních dnů. Pokud si zboží do této doby nevyzvednete, Vaše objednávka bude automaticky stornována.

Pokud objednané zboží nebude momentálně dostupné, zákazník bude informován a případně mu bude nabídnuta náhradní varianta zboží, podobné zboží nebo zboží od jiného dodavatele. V takovém případě se cena nabídnutého zboží může lišit. Zákazník bude o této skutečnosti informován.

Odstoupení od smlouvy

Nebudete-li s naším zbožím spokojeni, můžete ho do 14-ti dnů bez udání důvodu nepoužité, nepoškozené a v původním obalu zaslat zpět. Peníze za zboží Vám budou vráceny do 14-ti dnů.

Pro vrácení zboží je nutné splnit následující podmínky:

a) Odeslat dopis e-mailem na adresu marine.sport@seznam.cz s informací o úmyslu vrátit zboží a číslem účtu, na který požadujete vrátit peníze.

b) Zboží doručit na níže uvedenou adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

Jana Valúchová – MARINE SPORT, Veslařský ostrov 59, 14700, Praha 4 - Podolí

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost vrátit zboží se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době dodávky skladem.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

f) V případě, že materiál (zboží) bude na základě objednávky nebo přání zákazníka jakýmkoliv způsobem změněn či upraven (např. uříznutí požadované délky lana, zalisování nerezových lan, atd.), nelze takto upravený materiál (zboží) vrátit.

Práva vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Týká-li se vada pouze součásti věci, lze uplatnit požadavek nároku kupujícího pouze k této součásti.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

Veškeré reklamace přijímáme na této adrese:

Jana Valúchová – MARINE SPORT, Veslařský ostrov 59, 14700, Praha 4 - Podolí

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, být čisté a kompletní. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

Informace o produktech

Každé jednotlivé zboží nabízené v našem internetovém obchodě je náležitě identifikováno a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách.

Platební podmínky

na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
platba v hotovosti při převzetí zboží při osobním odběru zboží
platba předem bankovním převodem
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Nepřijímáme platební karty

Dodací podmínky

DOBÍRKA: zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou GLS, poštovné hradí kupující. Cena poštovného na dobírku činí 150 Kč. Cena poštovného při platbě předem činí 100 Kč.
OSOBNÍ ODBĚR: zboží si kupující může vyzvednout osobně na výdejním místě: Veslařský ostrov 59, 14700, Praha 4, Podolí v otevírací době uvedené na webových stránkách
Obvyklá doba dodání u dobírky jsou 3-4 pracovní dny.

Zboží zasíláme také do Slovenské republiky a to společností GLS. Cena poštovného činí 250 Kč při zaslání na dobírku. Cena 200 Kč při platbě předem na účet prodávajícího.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu, a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu marine.sport@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten zaslat poštou nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky nemůže kupující uplatňovat žádné nároky.

V případě nadrozměrné zásilky (např. nafukovací člun, motor, zboží nad 40 kg a nad 2 m) bude zboží odesláno jinou přepravní službou. Zákazník bude předem informován o výši přepravních nákladů, termínu doručení a informaci o přepravci. Obvyklé poštovné v tuto chvíli neplatí a bude domluveno předem s kupujícím.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu Marinesport.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Kupní smlouvou je kupující neodvolatelně vázán.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2014

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info